Pravilnik o radu Suda časti

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sud časti HPD „ZRIN“ Petrinja, osniva se u cilju zaštite ugleda i interesa planinarstva i planinarskog Društva.

Članak 2.

Sud časti sastoji se od tri redovita člana i tri zamjenika koji su izabrani na Skupštini Društva na mandatno razdoblje u trajanju od dvije (2) godine.

Sud časti djeluje u vijeću od tri redovita člana te njime predsjedava predsjednik suda časti.

Ukoliko redoviti član Suda časti ne može ili ne smije (u slučaju izuzeća zbog sukoba interesa) djelovati u vijeću mijenja ga slijedeći zamjenik koji je prvi na popisu, a koji nema zapreke da djeluje u vijeću. Zamjenici se mijenjaju redoslijedom kojim su imenovani odnosno po broju ostvarenih glasova dobivenih na Skupštini. Zamjenici se mijenjaju na isti način ukoliko je potrebno i izuzeće predsjednika suda časti. U tom slučaju vijećem predsjedava osoba izabrana od sastava istog vijeća.

NADLEŽNOST

Članak 3.

Sud časti nadležan je da raspravlja o prekršajima:

a) Statuta HPD „ZRIN“ Petrinja koje počine njegovi članovi,

b) koje učine dužnosnici HPD „ZRIN“ Petrinja obavljajući svoju dužnost,

c) Kodeksa planinarske etike,

d) drugim prekršajima kojima se narušava ugled i interes Društva.

Članak 4.

Članovi društva dužni su pružiti pomoć Sudu časti, kada se takva pomoć traži.

POSTUPAK

Članak 5.

Sud časti, na zahtjev svakog člana društva kao podnositelja zahtjeva, dužan je u roku od 20 dana od dana urednog zaprimanja pismenog zahtjeva za pokretanje postupka započeti s postupkom te u roku od 60 dana od dana pokretanja postupka donijeti prvostupanjsku odluku o nestatutarnom ponašanju ili narušavanju načela planinarskog kodeksa.

Članak 6.

Po primitku prijave Sud časti prikuplja dokazni materijal, saslušava podnositelja prijave i prijavljenog, te eventualne svjedoke.

Članak 7.

Ako Sud časti ustanovi da prekršaj ne postoji, prijava se odbacuje o čemu se pismeno obavještava podnositelj prijave i prijavljeni. Ako Sud časti ustanovi da prekršaj postoji zakazuje javnu raspravu.

Članak 8.

Prijavljeni ne može biti pozvan na javnu raspravu prije nego je saslušan ili mu je omogućeno da se izjasni o navodima prijave.

Članak 9.

Sud časti nakon primitka prijave i saslušanja ili izjave prijavljenog, odnosno ukoliko se ne odazove na saslušanje može donijeti odluku o suspenziji obavljanja funkcija, odnosno zabrani sudjelovanja u aktivnostima Društva, do konačne odluke.

Članak 10.

Ako se prijavljeni ne odazove na saslušanje odnosno raspravu Suda časti, saslušanje ili rasprava odgađaju se s tim da se postupak obnavlja u roku od mjesec dana. Ukoliko se prijavljeni ni tada ne odazove, postupak će se provesti bez njegove prisutnosti.

Članak 11.

O tijeku rada Suda časti vodi se zapisnik, koji mora sadržavati: vrijeme i mjesto održavanja sastanka, imena članova Suda časti i ostalih prisutnih s naznakom u kojem svojstvu prisustvuju, te kratak sadržaj izjava. Zapisnik potpisuju članovi Suda časti, podnositelj prijave, prijavljeni i svjedoci.

Članak 12.

Svoje odluke Sud časti donosi većinom glasova svih članova vijeća. U odluci mora biti navedeno ime udruge u čijem sastavu radi Sud časti, sastav Suda časti, ime i prezime podnosioca prijave, ime i prezime osobe odnosno naziv prijavljenog, opis prekršaja, vrsta i visina kazne i odluka o pravu žalbe. Odluku potpisuje član Suda časti koji predsjedava.

Sud časti izvještava Skupštinu i Upravni odbor o svojim odlukama.

KAZNE

Članak 13.

Sud časti može u odluci izreći ove kazne:

a) opomenu,

b) ukor,

c) zabranu obavljanja funkcija u izvršnim kolegijalnim tijelima Društva u vremenu do 2 godine odnosno do isteka mandata,

d) privremeno isključenje iz Društva,

e) trajno isključenje iz Društva.

Članak 14.

Pravomoćne odluke Suda časti iz članaka 13., točke c) do e) objavljuju se na web stranici i u prostorijama HPD „ZRIN“ Petrinja.

Članak 15.

Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dostave odluke Suda časti i to Upravnom odboru. Žalbu na odluku Suda časti može podnijeti osoba protiv koje je vođen postupak i podnositelj prijave.

Upravni odbor je obavezan odlučiti o žalbi u roku od trideset (30) dana od dana dostave žalbe.

Upravni odbor može žalbu odbiti, usvojiti u pravcu žalbenih navoda i odluku preinačiti ili donijeti odluku da se predmet vrati Sudu časti radi ponovnog raspravljanja i odlučivanja. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Članak 16.

Predmet Suda časti smatra se hitnim. Ako se prijava ne podnese u roku od jedne godine, prekršaj zastarijeva.

TROŠKOVI

Članak 17.

Troškovi Suda časti padaju na teret Društva.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Upravni odbor ovlašten je tumačiti odredbe ovog Pravilnika.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu suda časti Hrvatskog planinarskog društva „Zrin” Petrinja od 15. ožujka 2013. godine.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Pravilnik će se objaviti na web stranici Društva.

Potpredsjednica s ovlastima predsjednika HPD „ZRIN“ Petrinja

Ljiljana Štefulić

© 2020 Hrvatsko planinarsko društvo “Zrin” Petrinja. Sva prava pridržana. Designed By Dzudzan
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

We use cookies
hpd-zrin.hr koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica.
Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.