Pravilnik o org. društ. izleta

Na temelju članka 21. stavak 1. podtočke 6. Statuta Hrvatskog planinarskog društva "ZRIN" Petrinja (u daljnjem tekstu: Društvo), Skupština na sjednici održanoj 18. ožujka 2016. godine donosi

PRAVILNIK

O ORGANIZIRANJU I VOĐENJU DRUŠTVENIH IZLETA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju način planiranja, organiziranja i vođenja društvenih izleta te  obveze i prava organizatora izleta, vodiča i sudionika planinarskih izleta, tura, pohoda i drugih oblika boravka u prirodi koji se organiziraju pod okriljem Hrvatskog planinarskog društva „Zrin“ Petrinja (u daljnjem tekstu: Društvo).

Izleti se organiziraju redovito s ciljem ostvarivanja interesa članstva Društva i provođenja osnovne djelatnosti – planinarenja, organiziranog posjećivanja prirode i rekreacije članova Društva.

Članak 2.

Društvenim izletima smatraju se izleti u organizaciji Društva, koji su najavljeni objavom u godišnjem planu izleta te na društvenim sastancima i na web-stranici Društva. Društveni izleti trebaju biti omogućeni i pristupačni svima članovima Društva pod jednakim uvjetima i ograničenjima glede opremljenosti, kondicije, stečenih znanja, iskustva i vještina.

Izleti koji nisu najavljeni u godišnjem planu izleta i na društvenim sastancima bilježe se u aktivnosti članova Društva, ali ne kao društveni, već individualni ili skupni zatvoreni izleti. Na takve se izlete ne primjenjuju odredbe ovog Pravilnika.

Radni izleti (akcije) radi uređenja planinarskih objekata: trasiranja, markiranja i čišćenja staza, uređenje doma i okoliša, vidikovaca, gradina, vrela, špilja, poučnih staza i sl., s većim brojem sudionika i kombinirani s rekreativnim sadržajem, smatrat će se društvenim izletima, ako tako odluči Upravni odbor Društva.

Članak 3.

Upravni odbor donosi krajem godine za narednu, a najkasnije početkom godine za tekuću kalendarsku godinu detaljan godišnji plan izleta (kalendar) i akcija, kojim se predviđaju datumi, točnija odredišta i organizatori izleta.

Prilikom sastavljanja godišnjeg plana izleta treba voditi računa o unaprijed dogovorenim ili tradicionalnim izletima kako bi se takvim izletima dala prednost, te  planirati najmanje dva izleta ili pohoda mjesečno, ovisno o dobu godine i trajanju.

Članak 4.

Izleti se načelno organiziraju prema godišnjem planu. Moguć je otklon od plana organizacija izleta uslijed nepogodnih vremenskih uvjeta, spriječenosti organizatora izleta, neprijavljivanja dovoljnog broja sudionika ili iz drugih razloga uvjetovanih višom silom ili procjenom boljeg odabira uslijed novih okolnosti i interesa većeg broja članova Društva. U takvim slučajevima o promjeni godišnjeg plana izleta (promjeni datuma, odustajanju, izboru drugog odredišta i/ili vođe izleta) odlučuje Upravni odbor Društva.

Prijedlozi za godišnji plan izleta prikupljaju se na sastancima Društva u pismenom obliku. Tijekom godine se na redovnim društvenim sastancima također mogu predlagati dopune i promjene godišnjeg plana izleta neovisno o slučajevima iz prethodnog stavka ovog člana. Odluke po takvim prijedlozima donosi Upravni odbor Društva.

Članak 5.

Sudionik izleta može biti aktivan član planinarskog društva i to:

-svaka punoljetna osoba,

- maloljetna osoba mlađa od 14 godina uz pratnju roditelja, staratelja odnosno skrbnika, odnosno uz pratnju druge punoljetne osobe i to na temelju pisane suglasnosti roditelja, staratelja odnosno skrbnika maloljetne osobe,

- maloljetna osoba starija od 14 godina, uz pisanu suglasnost roditelja, staratelja odnosno skrbnika.

Članak 6.

Organizator društvenog izleta član je Društva koji zbog svojeg iskustva dobrovoljno, savjesno i stručno organizira i vodi izlete članova planinarske udruge. Po potrebi se za vodiča izleta može angažirati i osoba iz drugog planinarskog društva ili Vodičke službe HPS-a.

Organizator izleta dužan je izlet organizirati sukladno pravilima HPS, pridržavati se Kodeksa planinarske etike te drugih propisa i sigurnosnih uvjeta. Odgovoran je za svoje postupke i posljedice nastale nemarom ili površnošću u radu prilikom ostvarivanja zadaća u vođenju izleta.

Organizator izleta, u zavisnosti od zahtjevnosti (težine, složenosti) izleta i broja sudionika, može odrediti jednog ili više pomoćnika za pojedine skupine ili dijelove programa izleta. Oni imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti prema skupinama koje vode kao i organizator izleta.

Sudionici izleta dužni su slušati organizatora izleta, kretati se i ponašati po njegovim uputama te se pridržavati planinarske etike.

Planinara koji svojim ponašanjem ometa i ugrožava sigurnost ostalih planinara organizator će opomenuti, a ako takav planinar ne uvaži opomenu, prijavit će ga Sudu časti.

Organizator izleta ima pravo isključiti iz izleta planinara koji nema odgovarajuću nužnu opremu.

U slučajevima kada procijeni da nedostatak  fizičke kondicije i neophodnih znanja i vještina nekog sudionika može dovesti do teških posljedica, takvog planinara ne smije primiti u izletničku skupinu, odnosno mora ga izostaviti prije početka puta.

Kod zahtjevnijih uspona ili višednevnih pohoda organizator izleta se treba upoznati se sa zdravstvenim stanjem i kondicijom prijavljenih članova, osobito novih, te ih upozoriti na moguće rizične posljedice. Ovlašten je odbiti vođenje rizičnih zdravstvenih i dobnih skupina i djece bez pratnje roditelja, te ukoliko procijeni da osoba nema odgovarajuću kondiciju.

Članak 7.

Ovisno od zahtjevnosti i udaljenosti i očekivanom brojnosti sudionika izleta organizator je dužan 2-4 tjedna ranije, na redovnim sastancima Društva iznijeti osnovne podatke o planiranom izletu:

-        mjesto, datum i vrijeme polaska,

-     pojedinosti vezane za put i destinaciju (rute: prijevozi, kratki opis puta, duljine hoda, odmorišta, a kod dvodnevnih ili višednevnih izleta smještaj i noćenje),

-        mogućnosti opskrbe (vodom, hranom…),

-        zahtjevnost i opasnosti na putu,

-        obvezna i preporučena oprema,

-        način prijevoza i približna cijena, dodatni izdatci (ulaznice, noćenje…),

-        upute o prijavljivanju,

-        drugi podaci vezani za siguran i ugodan provod na izletu, usputni sadržaji.

Poziv na izlet s podatcima iz prethodnog stavka oglašava se na sastanku Društva i web stranici.

Najkasnije tjedan dana prije izleta organizator utvrđuje broj prijavljenih članova te se, zavisno od tog broja, na društvenom sastanku dogovara način prijevoza i drugi do tada nedefinirani detalji izleta.

Organizator društvenog izleta, ukoliko se prijavi određeni broj sudionika za koje se ne može osigurati adekvatan prijevoz (a da time izlet nerazmjerno ne poskupi, odnosno ne dođe u pitanje njegova sama realizacija) može odbiti naknadno prijavljene sudionike ili ih uputiti da se sami međusobno organiziraju vezano za prijevoz te da se na taj način pridruže izletu.

Ukoliko bude za prijevoz odabrana prijevoznička tvrtka sudionici izleta unaprijed uplaćuju vođi izleta dogovoreni predujam ili punu cijenu, ako je poznata, uvećanu za eventualne druge troškove izleta (ulaznice, noćenje…).

Organizator izleta sam odlučuje o rokovima uplate predujma.

Sudionik koji ne uplati predujam u određenom roku smatrat će se da  je odustao od izleta. U tom slučaju, a vezano za stavak 4. ovog članka, njegovo mjesto može dobiti slijedeći na popisu sudionika koji uplati predujam.

Ukoliko se zbog malog broja sudionika odluči za prijevoz osobnim automobilima članova, dogovor o naknadi troškova prijevoza prepušta se samim sudionicima izleta.

Prijavom na zakazani izlet svaki sudionik potvrđuje da:

-        je upoznat sa planom izleta i da je s njime suglasan,

-        ispunjava neophodne psihofizičke uvjete (zdravstveno stanje i kondicija) za nesmetano sudjelovanje na izletu

-        da ispunjava tražene tehničke uvjete (odgovarajuća odjeća, obuća i oprema) za sigurno sudjelovanje na izletu.

Članak 8.

Ako prijavljeni sudionik otkaže sudjelovanje na izletu, dužan je naći zamjenu, jer se uplaćeni predujam u pravilu ne vraća. U izuzetnim situacijama zbog nepredvidive više sile (bolest, smrtni slučaj), uplaćeni predujam će biti vraćen planinaru.

Upravni odbor može odlučiti da i u drugim iznimnim slučajevima Društvo participira u izdatcima za pojedine izlete od posebnog društvenog interesa (akcije, manifestacije, susreti i sl.) ili za pojedine članove.

Članak 9.

Organizator izleta dužan je savjesno organizirati izlete, ture i pohode u okviru programa izleta, za prijavljene sudionike osigurati prijevoz, sigurno vođenje i smještaj. U slučaju nepovoljnih okolnosti na terenu, on zadržava pravo izmjena planiranih i objavljenih propozicija.

Organizator izleta je dužan upisati se u upisne knjige u planinarskim objektima i navesti pravac daljnjeg kretanja.

Organizator izleta ovlašten je zastupati sudionike pohoda prema trećim osobama.

Članak 10.

Organizator odlučuje o odgodi na zadnjem sastanku Društva prije izleta ako nema dovoljan broj prijava ili najkasnije dan prije izleta uslijed vremenskih i sličnih nepogoda. U tom slučaju je dužan o tom pravovremeno obavijestiti sve prijavljene za izlet.

U slučaju organizacije višednevnih izleta organizator mora voditi računa o usuglašenosti sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

Članak 11.

Organizator izleta:

- priprema informacije o području u koje se ide, i tijekom vožnje ili puta upoznaje sudionike o njegovim povijesnim, prirodnim, kulturnim i ostalim značajkama. Preporuča se za izletnike izraditi primjereni prospekt s osnovnim podatcima o izletu i području koje se posjećuje.

- određuje predvodnika izleta/pohoda, kao i člana koji će pratiti začelje kolone, kao i eventualna mjesta za kratke stanke radi održavanja jedinstva grupe. Vodi brigu da nitko ne smije ići ispred svog predvodnika ili zaostajati sam iza kolone i da se glede hoda poštuju odredbe Kodeksa planinarske etike.

- tijekom izleta koristi priliku za podučavanje svih sudionika iz orijentacije, topografije i dr. vještina korisnih za planinare.

- dužan je promicati zaštitu planinske prirode i spomenika kulture te upozoriti sudionike izleta, u prigodnoj situaciji, da čuvaju prirodu i zaštićuju čovjekovu okolinu.

- dužan je dovesti do odredišta i vratiti na polazno mjesto sudionike izleta/pohoda, koristeći se najpogodnijim načinom i sredstvima za to, iz razloga jer voditelj nije prvenstveno izletnik, nego odgovorna osoba za sudionike i organizaciju izleta.

U slučaju nezgode na izletu, organizator izleta donosi odluku o poduzimanju potrebnih mjera, pri čemu može odrediti da li će on nastaviti voditi izlet/pohod ili će to povjeriti drugom članu, a on ostati rješavati nastalu nezgodu ili problem. Ako je potrebno, obavijestit će Državni centar za zaštitu i spašavanje ili HGSS i po potrebi prekinuti svoju aktivnost.

Članak 12.

Organiziranje i vođenje društvenih izleta ili neke druge akcije iz godišnjeg plana (kalendara) aktivnosti i programa rada Društva čin je dobre volje,  dobrovoljan? društveni rad koji se obavlja u skladu s načelima javnosti, kolegijalnosti i odgovornosti i bez novčane naknade kao i drugi radni doprinosi članova Društva. To je osobiti doprinos očuvanju i razvoju planinarstva i planinarske etike.

U slučaju povećane odgovornosti organizatora izleta zbog brojnosti izletnika ili zbog nužne provjere manje poznatih područja, prohodnosti putova i sl. Upravni odbor može odobriti naknadu troškova kontrolnog obilaska predviđenog puta.

Organizator izleta, ukoliko se troškovi izleta unaprijed plaćaju, mora voditi brigu da se svi bitni troškovi izleta namire iz sredstava prikupljenih za dotični izlet.

Članak 13.

Prednost kod upisa za izlet imaju članovi Društva s plaćenom članarinom za tekuću godinu, ako do određenog roka izvrše uplatu troškova izleta.

Po istoj cijeni na izletu mogu sudjelovati i članovi ostalih planinarskih društava uz obveznu važeću planinarsku iskaznicu.

Članak 14.

Organizatora izleta utvrđuje konačni iznos pojedinačne naknade (participacije) za troškove izleta nakon primitka fakture prijevoznika i drugih računa vezanih uz izlet. Po konačnom obračunu sudionici izleta doplaćuju razliku iznad uplaćenog predujma ili im se vraća razmjerni iznos, ako su računi za izlet manji od iznosa predujmova.

Članak 15.

Po obavljenom izletu na prvom sastanku Društva, a najviše u roku od sedam (7) dana, organizator podnosi pismeno izvješće (obrazac u prilogu), a obračun troškova izleta pravda i dokazuje blagajniku društva na osnovu pismenog obračuna troškova (obrazac u prilogu). Kopije obrazaca predaje tajniku Društva na arhiviranje.

Članak 16.

Upravni odbor ovlašten je tumačiti odredbe ovog Pravilnika.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organizaciji i vođenju društvenih izleta od 29. listopada 2013. godine.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Pravilnik će se objaviti na web stranici Društva.

Potpredsjednica s ovlastima predsjednika HPD „ZRIN“ Petrinja

Ljiljana Štefulić

© 2020 Hrvatsko planinarsko društvo “Zrin” Petrinja. Sva prava pridržana. Designed By Dzudzan
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

We use cookies
hpd-zrin.hr koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica.
Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.