STATUT

Na temelju članaka 13. i 18. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13i 85/15) i članka 18. Statuta Hrvatskog planinarsko društva „ZRIN“ Petrinja od 17. travnja 2009. godine sa izmjenama i dopunama od 30. ožujka 2012. godine Skupština Hrvatskog planinarskog društva "ZRIN" Petrinja na sjednici održanoj dana 11. rujna 2015. godine, donosi

STATUT

HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA

"ZRIN" PETRINJA

Hrvatsko planinarsko društvo "ZRIN" Petrinja je dobrovoljna, samostalna, interesna i izvanstranačka organizacija planinara, ljubitelja planina i planinske prirode te prirodnih i povijesnih znamenitosti u planinama. Svojim radom i djelovanjem među članovima njeguje i razvija planinarske vještine i planinarsku rekreaciju potičući ljubav prema čuvanju planinske prirode, prema čovjeku i prema svojoj domovini Republici Hrvatskoj. Hrvatsko planinarsko društvo ZRIN" Petrinja nastavlja pozitivne planinarske tradicije Podružnice Hrvatskog planinarskog društva "ZRIN" (osnovane 12. veljače 1922.), Hrvatskog planinarskog društva u Petrinji, Planinarskog društva "Zrinjska gora", Planinarskog društva "Petrinja" i Planinarskog društva "Gavrilović", koja su djelovala na području grada Petrinje.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom Hrvatskog planinarskog društva "ZRIN" Petrinja (dalje u tekstu: Statut) uređuje se naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područje djelovanja Hrvatskog planinarskog društva "ZRIN" Petrinja (dalje u tekstu: Društvo), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu;  uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obaveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva; prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja značajna za Društvo.

NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 2.

Naziv udruge je Hrvatsko planinarsko društvo "ZRIN" Petrinja.

Skraćeni naziv je HPD "ZRIN" Petrinja.

Sjedište Društva je u Petrinji.

Odluku o promijeni adrese sjedišta Društva donosi Upravni odbor.

Članak 3.

Društvo je neprofitna pravna osoba registrirana pri Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Društvo je dobrovoljno udruženo u Hrvatski planinarski savez.

Članak 5.

U Društvu nije dozvoljen niti jedan vid diskriminacije (društveni, rasni, nacionalni, etnički, spolni, vjerski, politički i drugi) te sprječavanje sloboda i prava čovjeka i građanina.

PEČAT I ZNAK

Članak 6.

Pečat Društva je okruglog oblika, promjera 30 mm, sa slijedećim tekstom upisanim u obod kruga: HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "ZRIN” - PETRINJA. U sredini kruga je znak Hrvatskog planinarskog saveza. Za računovodstvene i manipulativno-administrativne poslove upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika promjera 20 mm.

Članak 7.

Znak Društva je cvijet runolista uokviren crvenom trakom u obliku zatvorene potkove na kojoj je ispisano velikim bijelim slovima HPD ZRIN PETRINJA. Traka je ispod cvijeta svezana plavom vrpcom na kojoj je s lijeve strane upisana godina 1922. a s desne strane 1999.

ZASTUPANJE

Članak 8.

Društvo predstavlja i zastupa predsjednik, odnosno potpredsjednik Društva, a prema potrebi i osoba koju imenuje Upravni odbor.

Financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju potpisuje predsjednik Društva odnosno potpredsjednik Društva, a prema potrebi i osoba koju imenuje Upravni odbor.

CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 9.

Ciljevi Društva su sljedeći:

 • poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti, radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova, korištenje slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko planinarske aktivnosti,
 • osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija,
 • poticanje, razvijanje i unapređenje planinarstva, alpinizma, speleologije i drugih vrsta planinarskih djelatnosti,
 • razvijanje smisla za planinarstvo, te širenje kulture planinarenja i druženja,
 • razvijanje ljubavi prema prirodnim vrijednostima i zaštiti prirode i čovjekove okoline,
 • promicanje i razvijanje planinarske ideje,
 • razvijanje, provođenje i unaprjeđenje programa zaštite okoliša,
 • njegovanje planinarske etike.

Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: planinarstvo.

Članak 10.

Djelatnosti Društva su:

 • organiziranje za članstvo planinarskih izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija,
 • obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova te obilaznica i veznih putova,
 • gradnja, održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima,
 • populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima, predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima,
 • organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode,
 • propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima,
 • suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi,
 • suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
 • suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom, te praćenje stručne literature,
 • edukacija u orijentaciji, te sudjelovanje na natjecanjima.

Radi ostvarivanja ciljeva Društvo može obavljati gospodarske djelatnosti, u skladu s posebnim propisima koji uređuju te djelatnosti:

 • ugostiteljska djelatnost,
 • trgovina,
 • podnajam prostorija,
 • izdavaštvo.

Društvo može radi obavljanja gospodarskih djelatnosti osnovati trgovačko društvo, zadrugu, druge gospodarske subjekte, a uzajamne odnose urediti ugovorom.

Društvo gospodarsku djelatnost može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njegovi ciljevi utvrđeni Statutom, ali ih ne može obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Društvo ostvari višak prihoda nad rashodima, on se može upotrijebiti isključivo za unapređenje rada Društva.

OBAVJEŠTAVANJE I JAVNOST RADA

Članak 11.

Djelovanje Društva je javno.

Javnost rada ostvaruje se kroz demokratski postupak usuglašavanja i utvrđivanja

stavova osiguranjem javnosti u svim tijelima Društva kroz sljedeće oblike i načine:

- otvorenim sjednicama svih društvenih tijela kojima mogu prisustvovati svi članovi Društva s tim da pravo glasa imaju samo članovi tih tijela, odnosno poslovno sposobni članovi na Skupštini Društva,

- redovnim tjednim društvenim sastancima,

- putem Internet stranica Društva,

- ostalim načinima i oblicima javnog djelovanja.

Članak 12.

Svrha društvenih sastanaka je:

- neposredno izvještavanje članstva o odlukama i zaključcima tijela Društva i Hrvatskog planinarskog saveza koja se tiču rada Društva,

- izvještavanje i analiza recentne aktivnosti Društva: održanih izleta, akcija, manifestacija i sl. u okviru godišnjeg plana rada,

- izvještavanje o dodatnoj planinarskoj aktivnosti pojedinih članova ili skupina Društva izvan godišnjeg plana rada,

- dogovori glede organizacije bliske naredne aktivnosti: izleta, akcija, manifestacija i sl.

Društvene sastanke vodi predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik ili tajnik Društva. O sastancima se vodi zapisnik ili zabilješke.

Društveni sastanci su otvoreni za sve članove i druge građane koji žele sudjelovati.

Društveni sastanci ne mogu imati prerogative iz nadležnosti Skupštine ili društvenih tijela po ovom Statutu, ne mogu donositi za Društvo obvezujuće odluke i zaključke, već samo mišljenja, preporuke i prijedloge o kojima odlučuje predsjednik, Upravni odbor ili druga statutarna društvena tijela.

ČLANSTVO,  PRAVA  I  DUŽNOSTI  ČLANOVA, PRESTANAK  ČLANSTVA

Članak 13.

Članom Društva može postati svaka fizička osoba sukladno Zakonu i  Statutu.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Maloljetne osobe, kao osobe bez poslovne sposobnosti, mogu biti članovi Društva, ali bez prava odlučivanja u tijelima Društva.

Članom Društva postaje se putem uredno popunjene, potpisane i predane pristupnice (kojom se prihvaćaju  Statut, kodeks planinarske etike i programske osnove Društva) i uplatom članarine. Član Društva kojem je prestalo članstvo zbog neplaćanja članarine može obnoviti članstvo njezinim plaćanjem bez davanja nove pristupnice.

Članstvo u Društvu dokazuje se planinarskom iskaznicom s nalijepljenom markicom kao potvrdom plaćene članarine za tekuću godinu.

Odluku o visini godišnje članarine i upisnine donosi Upravni odbor.

Članak 14.

U ostvarivanju svojih ciljeva Društvo ima zadaću voditi popis članstva koji se redovito ažurira. Za vođenje i ažuriranje popisa odgovoran je tajnik Društva.

Popis članova vodi se u elektroničkom obliku i sadrži sve podatke propisane Zakonom.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 15.

Članovi Društva mogu biti:

- redovni članovi

- podupirući članovi i

- počasni članovi.

Upravni odbor može donijeti odluku o prijemu u članstvo Društva osobe koje žele pomagati i podupirati rad Društva i njegove programe, ali se ne namjeravaju baviti planinarenjem i aktivno neposredno sudjelovati u realizaciji utvrđenih programa. Takve osobe imaju status podupirućeg člana Društva koji pomaže i podupire rad, programe i ciljeve Društva prema svojoj želji i mogućnostima, ali ne ostvaruje prava i dužnosti iz članka 16. i 17., osim povlastica o kojima odluku donosi Upravni odbor.

Počasni članovi Društva su osobe koje na temelju posebnih zasluga za razvoj Društva proglašava Skupština na obrazloženi pismeni prijedlog Upravnog odbora. Počasni članovi nemaju obvezu plaćanja članarine, a vrijednost njihove godišnje markice nadoknađuje se iz sredstava Društva.

Počasni članovi Društva mogu sudjelovati u radu tijela Društva bez prava odlučivanja.

Članak 16.

Svaki član nakon plaćanja članarine ima pravo:

- aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke,

- koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva,

- stručno se usavršavati putem škola, tečajeva i vježbi,

- biti pravovremeno i objektivno informiran o radu Društva i njegovih tijela,

- koristiti povlastice koje proistječu iz članstva u Društvu.

Redoviti član nakon plaćanja članarine, a u skladu s odredbama ovog Statuta, ima pravo i:

- birati i biti biran u tijela Društva, ako je punoljetan i poslovno sposoban.

Članak 17.

Obveze i odgovornosti članova Društva su:

- aktivno bavljenje planinarskim aktivnostima u skladu sa svojim sklonostima, fizičkim i drugim mogućnostima,

- zalaganje za razvoj i unapređenje planinarstva,

- pridržavanje Kodeksa planinarske etike, Statuta i drugih pravila i normi planinarske organizacije,

- izvršavanje zadataka i dužnosti povjerenih od strane Društva,

- čuvanje imovine Društva,

- redovito plaćanje članarine,

- čuvanje ugleda Društva i planinarstva,

- usvajanje znanja i vještina potrebnih u planinarstvu,

- pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju ako su bitne za obavljanje planinarske dužnosti.

Članak 18.

Članstvo u Društvu prestaje:

- dobrovoljnim istupom,

- neplaćanjem članarine (nakon isteka kalendarske godine),

- smrću člana Društva,

- prestankom postojanja Društva (brisanjem iz Registra udruga),

- isključenjem.

Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

TIJELA DRUŠTVA

Članak 19.

Tijela Društva su:

- Skupština

- Upravni odbor

- Nadzorni odbor

- Predsjednik Društva

- Sud časti

S k u p š t i n a

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo Društva.

Članak 21.

Skupština Društva:

- utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,

- donosi Statut udruge i njegove izmjene i dopune,

- donosi Poslovnik o radu skupštine,

- usvaja plan rada i financijski plan Društva za tekuću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

- usvaja godišnje financijsko izvješće Društva,

- donosi druge akte i odluke važne za rad Društva,

- odlučuje o promijeni ciljeva i djelatnosti Društva te njegovih gospodarskih djelatnosti,

-odlučuje o udruživanju Društva u sveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

- između svojih članova bira i razrješuje predsjednika Društva, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti,

- za slučajeve posebnih potreba može osnovati posebna privremena tijela s posebnim zadatcima i ovlaštenjima,

- ovlašćuje pojedine članove ili tijela Društva za izvršavanje zadataka iz svoje nadležnosti,

- odlučuje o imovinskopravnim odnosima (stjecanju, otuđivanju i zakupu nekretnina) izvan redovnog programa rada i financijskog plana, obavlja i druge djelatnosti od interesa za Društvo za koje nije mjerodavan Upravni odbor,

- donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika,

- na prijedlog Upravnog odbora donosi odluke o nagradama i priznanjima,

- odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva,

- bira i razrješava arbitražno vijeće,

- odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

Članak 22.

Pravo odlučivanja na Skupštini imaju svi redovni, punoljetni, poslovnom sposobni članovi koji su uplatili članarinu za tekuću godinu najkasnije tjedan dana do dana održavanja Skupštine.

U radu Skupštine mogu aktivno sudjelovati i ostali članovi: redovni maloljetni, podupirući i počasni, ali bez prava odlučivanja.

Članak 23.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik Društva na temelju odluke Upravnog odbora.

Odlukom o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje i dnevni red sjednice te dan i mjesto njena održavanja.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine, a predsjedava joj predsjednik odnosno osoba koju on ovlasti.

Izborna sjednica Skupštine održava se svake 2 dvije (2) godine. Izbornim sjednicama Skupštine predsjedava tročlano radno predsjedništvo koje se bira između članova Skupštine. U radno predsjedništvo ne mogu biti birani kandidati za predsjednika Društva.

Izvanredna Skupština održava se po potrebi.

Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Društva ili Nadzorni odbor. Zahtjev za sazivanje sjednice skupštine mora sadržavati pisani prijedlog dnevnog reda i pisano obrazloženje za održavanje sjednice Skupštine.

Predsjednik saziva sjednicu Skupštine prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 7. ovog članka, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje  jedna šestina članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Članak 24.

Poziv s dnevnim redom objavljuje se na mrežnim stranicama Društva najkasnije petnaest (15) dana prije održavanje sjednice Skupštine.

Pisani materijali s predloženim Dnevnim redom, s naznakom dana i mjesta održavanja sjednice Skupštine Društva, šalju se članovima Društva najkasnije sedam (7) dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Članak 25.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Skupštine s pravom glasa (kvorum).

Ako se u zakazano vrijeme ne sakupi potreban kvorum, Skupština se odlaže za 30 minuta te su nakon toga pravovaljane odluke donesene natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine s pravom glasa, osim kod prestanka rada Društva, kada se odluke donose većinom ukupnog broja članova Društva.

Odluke Skupštine se donose javnim glasovanjem, osim u slučajevima predviđenim Statutom ili ako Skupština odluči o tajnom glasovanju.

Glasovanje pri izborima za tijela Društva je tajno, ukoliko Skupština na samoj sjednici o tome ne donese drugačiju odluku.

Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva. Potpisuju ga zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika izabrani na sjednici Skupštine Društva.

U p r a v n i   o d b o r

Članak 26.

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine Društva koje upravlja Društvom u razdoblju između dvije Skupštine.

Mandat članova Upravnog odbora traje dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Član Upravnog odbora ne može istovremeno biti članom drugog tijela Društva (Nadzornog odbora ili Suda časti).

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 27.

Upravni odbor Društva sastoji se od devet članova:

1. Predsjednik Društva i

2. osam članova.

Predsjednik Društva je po funkciji Predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor na svojoj prvoj sjednici bira potpredsjednika, tajnika i blagajnika Društva iz redova članova Upravnog odbora Društva.

Članak 28.

Članove Upravnog odbora bira Skupština neposredno, tajnim glasovanjem, a na temelju pristiglih kandidatura koje se dostavljaju najkasnije trideset (30) dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Upravni odbor kojem istječe mandat može predložiti kandidate za članove Upravnog odbora.

O prispjelim kandidaturama za članove Upravnog odbora Društvo je dužno obavijestiti sve svoje članove petnaest (15) dana prije održavanja Skupštine putem mrežnih stranica Društva odnosno prijedloge kandidata dostaviti zajedno s pisanim materijalom za Skupštinu najkasnije sedam (7) dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Za članove Upravnog odbora izabrani su oni članovi koji dobiju najveći broj glasova do popunjenja svih mjesta za članove Upravnog odbora.

Upravni odbor ima pravo, u slučaju da ostane bez jednog od svojih članova unutar mandatnog razdoblja, na upražnjeno mjesto kooptirati jednog člana iz redova skupštine. Na takav način izabran član Upravnog odbora mora biti potvrđen na slijedećoj Skupštini Društva.

Članak 29.

Upravni odbor kao izvršno tijelo Skupštine nadležan je da:

- ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju sjednica Skupštine,

- donosi prijedlog Statuta, pravilnika i drugih općih i posebnih akata koje donosi Skupština kao i njihove izmjene i dopune,

- donosi prijedlog plan rada i prijedlog financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu,
- donosi završni račun (prihoda i rashoda i imovine),

- donosi Odluku o sazivanju Skupštine, priprema i organizira njezin saziv, sastavlja prijedlog dnevnog reda i poslovnika za rad Skupštine,

- donosi Odluku o kandidacijskom postupku za članove tijela Društva,

- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu (izvršenju programa) za razdoblje između dvije skupštine i financijski izvještaj za proteklu godinu,

- imenuje i opoziva likvidatora

- daje prijedloge s obrazloženjima Skupštini i HPS-u za dodjelu priznanja Društva članovima i organizacijama, a po ovlaštenju Skupštine i sam dodjeljuje priznanja,

- odlučuje o molbama, žalbama i predstavkama,

- omogućava Nadzornom odboru Društva pregled i kontinuiranu kontrolu cjelokupne dokumentacije i financijskog poslovanja Društva,

- provodi programe rada Društva, financijski plan i druge posebne odluke Skupštine,

- donosi i mijenja operativni godišnji plan izleta i akcija Društva,

- odlučuje o stjecanju i gospodarenju imovinom Društva,

- odlučuje o obavljanju dopuštene djelatnosti,

- odlučuje o osnivanju trgovačkog društva, zadruge te drugih gospodarskih subjekata,

- obavlja poslove u vezi s prikupljanjem financijskih i materijalnih sredstava za rad Društva,

- prijavljuje programe i projekte od šireg društvenog interesa za financiranje iz proračuna i fondova države i jedinica lokalne samouprave i sl.,

- vodi poslovnu aktivnost nabave materijala i opreme i odobrava izdatke u skladu s financijskim planom,

- osniva sekcije, odbore, povjerenstva i druga radna tijela za obavljanje povremenih ili trajnih zadaća iz svog djelokruga rada (za gospodarenje, za dodjelu priznanja, za školovanje kadrova, za planinarske putove i označavanje, za zaštitu prirode, za promidžbenu i izdavačku djelatnost i sl.) radi ostvarivanja ciljeva Društva i usmjerava njihov rad,

- donosi pravilnike o radu radnih tijela, povjerenstava i sekcija i uređivanju pojedinih područja djelatnosti Društva (izleti, uređenje planinarskih putova i objekata, upravljanje planinarskim objektima, i sl.), donosi program rada sekcija i određuje zadaće drugih radnih tijela (odbora, povjerenstava i dr.),

- razmatra i donosi odluke po izvješćima o radu sekcija, odbora i povjerenstava,

- imenuje i razrješuje računovođu i ekonoma Društva i potvrđuje izbor voditelja sekcija, povjerenstava i radnih tijela čiji sastav imenuje,

- imenuje zastupnike Društva u skupštinu Hrvatskog planinarskog saveza i područnih saveza i njihovih tijela,

- organizira stručne, tehničke, administrativne i njima slične poslove za potrebe Društva,

- imenuje osobe za potpisivanje naloga za plaćanje i drugih materijalno-financijskih dokumenata,

- organizira promidžbu Društva i njegove djelatnosti predavanjima, obavijestima neposredno i preko sredstava javnog priopćavanja,

- utvrđuje blagajnički maksimum,

- odlučuje o izdavanju društvenih publikacija, rješava organizacijska, financijska i tehnička pitanja u vezi s izdavaštvom,

- organizira aktivnosti na stručnom planinarskom obrazovanju i usavršavanju članstva,

- organizira redovne i društvene izlete, tradicionalne manifestacije i pohode Društva,

- surađuje s drugim planinarskim i športskim udrugama i savezima, s Turističkom zajednicom i drugim udrugama i organizacijama, državnim tijelima i tijelima lokalne uprave i samouprave,

- verificira sporazume i ugovore koje zaključuje predsjednik Društva,

- zaključuje ugovore i sporazume u ime Društva te o tome obavještava Skupštinu,

- imenuje opskrbnika planinarskog objekta i domara društvenih prostorija (kada one budu postojale), te utvrđuje uvjete njihova rada,

- donosi kućni red za planinarski objekat i društvene prostorije (kada one budu postojale) i

- obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.

Članak 30.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi na poziv predsjednika Društva, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednika Društva, na vlastitu inicijativu ili kada to zatraži barem polovina članova Upravnog odbora, a najmanje 4 puta godišnje.

Upravni odbor donosi pravovaljane odluke i zaključke ako je na sjednici prisutno više od polovice članova Upravnog odbora i to većinom glasova nazočnih članova.

Svaki član Društva ima pravo prisustvovati sjednicama Upravnog odbora sa pravom predlaganja i diskusija ali bez prava odlučivanja.

O radu Upravnog odbora tajnik Društva vodi zapisnik.

Članak 31.

Predsjedniku Društva i članu Upravnog odbora mandat može prestati i  prije isteka vremena na koji je biran:

 • na vlastiti zahtjev i
 • opozivom.

U situaciji kad predsjedniku prestane mandat prije isteka vremena na koji je biran na vlastiti zahtjev dužnost privremenog predsjednika na temelju Odluke upravnog odbora, koja je konstitutivnog karaktera, do novih izbora preuzima potpredsjednik Društva.

Do opoziva Predsjednika Društva i člana Upravnog odbora može doći ako:

 • ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,
 • ne izvršavaju odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama,
 • svojim nesavjesnim radom prouzroče štetu Društvu ili njegovom ugledu.

Postupak za opoziv može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 članova Društva.

O zahtjevu za opoziv Predsjednika Društva i člana Upravnog odbora raspravlja se  i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Društva koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik Društva i član Upravnog odbora bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

U slučaju opoziva Predsjednika Društva ili člana Upravnog odbora, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Društva odnosno član Upravnog odbora za preostali dio mandata.

N a d z o r n i   o d b o r

Članak 32.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje je izabrala Skupština Društva.

Mandat Nadzornog odbora traje dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti član nekog drugog tijela Društva (Upravnog odbora ili Suda časti).

Izabrani članovi biraju predsjednika Nadzornog odbora na prvoj sjednici koju saziva predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor kojem istječe mandat može predložiti kandidate za članove Nadzornog odbora.

Na način kandidiranja i izbora članova Nadzornog odbora primjenjuju se odredbe o načinu kandidiranja i izbora članova Upravnog odbora.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a odluke se donose većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odgovara za svoj rad Skupštini koja ga je izabrala.

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran ako bude razriješen od strane Skupštine te u drugim slučajevima i na način propisan člankom 31. Statuta.

Članak 33.

Nadzorni odbor kao tijelo Skupštine nadzire provođenje Statuta, odluka i zaključaka Skupštine i pridržavanje Zakona i drugih propisa kojima se uređuje rad Društva (Zakon o udrugama i drugi propisi, Statut i akti Hrvatskog planinarskog saveza, ugovori i interni akti Društva) te utvrđuje jesu li odluke tijela Društva u skladu sa Statutom.

Nadzorni odbor ima pravo obavljati pregled materijalno-financijskog poslovanja tijekom cijele godine, a obvezno po završetku poslovne godine.

Nadzor se odnosi na rad svih tijela Društva: predsjednika, Upravnog odbora, Suda časti i drugih te na rad osoba s posebnim funkcijama (zaduženjima i odgovornostima tajnika, blagajnika, računovođe, ekonoma, domara i dr.).

O ispravnosti materijalno financijskog poslovanja i namjenskog i racionalnog korištenja sredstava Društva kao i zakonitosti i urednosti u djelovanju svih tijela Društva Nadzorni odbor podnosi godišnji izvještaj Skupštini Društva.

Sva su tijela Društva i osobe s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima dužni Nadzornom odboru omogućiti uvid u zapisnike i drugu dokumentaciju o svom radu.

Nadzorni odbor ima pravo sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora i drugih tijela i predlagati mjere za uklanjanje uočenih nedostataka bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor ima pravo Upravnom odboru stavljati primjedbe i prijedloge mjera u svezi s njegovim radom i stanjem u Društvu.

Utvrdi li Nadzorni odbor nepravilnosti u radu Društva, izvijestit će o tome Upravni odbor Društva i one čiji je rad nadzirao te pozvati Upravni odbor da u određenom roku otklone uočene nepravilnosti.

Ukoliko Upravni odbor ne otkloni nepravilnosti u ostavljenom roku, Nadzorni odbor zatražit će sazivanje Skupštine te Skupštini podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima.

P r e d s j e d n i k    D r u š t v a

Članak 34.

Predsjednik Društva zastupa i predstavlja Društvo kao pravnu osobu, predsjedava

redovitim i izvanrednim sjednicama Skupštine koje sazove kao i sjednicama Upravnog odbora i odgovara Skupštini za zakonitost rada Društva.

Mandat predsjednika traje dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 35.

Predsjednika Društva bira Skupština neposredno, tajnim glasovanjem, a na temelju pristiglih kandidatura koje se dostavljaju najkasnije trideset (30) dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Upravni odbor kojem istječe mandat može predložiti kandidata za Predsjednika Društva.

O prispjelim kandidaturama za člana Predsjednika Društva Društvo je dužno obavijestiti sve svoje članove petnaest (15) dana prije održavanja Skupštine putem mrežnih stranica Društva odnosno prijedloge kandidata dostaviti zajedno s pisanim materijalom za Skupštinu najkasnije sedam (7) dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Ako je za predsjednika istaknuto više kandidata, od kojih u prvom krugu glasovanja niti jedan ne dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova Društva, u drugom krugu glasovanja na izbornu se listu stavljaju ona dva kandidata koja su u prvom krugu dobili najveći broj glasova. Ukoliko u prvom krugu po broju glasova više kandidata dijele drugo mjesto, svi oni ulaze na izbornu listu u drugom krugu glasovanja. U drugom krugu glasovanja izabran je kandidat s najvećim brojem glasova.

Članak 36.

Predsjednik Društva ima potpredsjednika kojeg na prijedlog predsjednika bira Upravni odbor na svojoj izbornoj sjednici.

Potpredsjednik Društva zamjenjuje predsjednika u svim pitanjima kad je predsjednik odsutan ili spriječen obavljati poslove.

Članak 37.

Predsjednik Društva:

- zastupa Društvo,

- odgovara za zakonitost rada Društva,

- podnosi Skupštini izvještaj o radu Društva i izvršenju odluka i zaključaka Skupštine,

- odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

- pokreće raspravu o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odbora,

- dostavlja zapisnik sa redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

- priprema, saziva i vodi sjednice Upravnog odbora, utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada Društva, utvrđuje zaključke i odluke,

- saziva konstitutivne sjednice drugih skupštinskih tijela i vodi sjednice do izbora predsjednika tih tijela,

- izdaje punomoći za zastupanje i predstavljanje Društva, određuje osobe za izvršenje određenih poslova za potrebe Društva, odobrava putne troškove,

- potpisuje opće i posebne akte koje donosi Skupština i Upravni odbor,

- zaključuje i potpisuje ugovore i sporazume na osnovi odluka Upravnog odbora,

- organizira i neposredno rukovodi radom Društva i donosi odluke potrebne za obavljanje redovne djelatnosti,

- vodi brigu o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka i drugih akata Skupštine i Upravnog odbora,

- prema potrebi imenuje komisije i slična tijela za provedbu odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora te im određuje zadatke,

- brine se o upoznavanju javnosti s radom Društva,

- obavlja i druge poslove vezane uz funkciju predsjednika prema Zakonima, Statutu, općim aktima i zaključcima Skupštine i Upravnog odbora Društva,

- upravlja imovinom Društva,

- odgovoran je za financijsko poslovanje Društva i nadzire rad stručne osobe koja je angažirana za računovodstvene poslove Društva,

- obustavlja od izvršenja sve odluke za koje smatra da su suprotne Zakonu i ovom Statutu te obavještava tijelo koje je takvu odluku donijelo i Nadzorni odbora Društva,

- obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.

S u d  č a s t i

Članak 38.

Sud časti ima tri (3) člana i tri (3) zamjenika. Zamjenici se mijenjaju redoslijedom kojim su imenovani.

Članove Suda časti bira Skupština na mandatno razdoblje u trajanju od dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora. Član Suda časti ne može istovremeno biti član nekog drugog tijela Društva (Upravnog odbora ili Nadzornog odbora).

Upravni odbor kojem istječe mandat može predložiti kandidate za članove Suda časti.

Na način kandidiranja i izbora članova Suda časti primjenjuju se odredbe o načinu kandidiranja i izbora članova Upravnog odbora.

Izabrani članovi biraju predsjednika Suda časti na prvoj sjednici koju saziva predsjednik Upravnog odbora.

Članu Suda časti mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran ako bude razriješen od strane Skupštine te u drugim slučajevima i na način propisan člankom 31. Statuta.

Članak 39.

Način rada Suda časti utvrđuje se pravilnikom o radu Suda časti.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Skupština.

Sud časti, na zahtjev svakog člana društva kao podnositelja zahtjeva, dužan je u roku od 20 dana od dana urednog zaprimanja pismenog zahtjeva za pokretanje postupka započeti s postupkom te u roku od 60 dana od dana pokretanja postupka donijeti prvostupanjsku odluku o nestatutarnom ponašanju ili narušavanju načela planinarskog kodeksa.

U postupku rješavanja zahtjeva iz stavka 3. ovog članka Sud časti može odbiti zahtjev kao neosnovan ili nakon provedenog postupka i ovisno o utvrđenim činjenicama izreći slijedeće stegovne mjere:

- za lakše povrede kaznu opomene ili ukora,

- za teže povrede kazne zabrane djelovanja na planinarskim akcijama u vremenu od jedne godine ili zabrane obavljanja funkcije u tijelima društva u vremenu od jedne do tri godine,

- za najteže povrede kazne privremenog isključenja iz društva ili trajnog isključenja iz društva.

Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o njima izvještava Skupštinu i Upravni odbor.

Članak 40.

Protiv odluke Suda časti podnositelj prijave i kažnjeni član, imaju pravo žalbe  Upravnom odboru u roku od petnaest (15) dana od dana dostave odluke.

Upravni odbor je obavezan odlučiti o žalbi u roku od trideset (30) dana od dana dostave žalbe.

Odluka Upravnog odbora je konačna.

Članak 41.

Društvo ima tajnika i blagajnika.

Tajnik Društva:

- obavlja operativno izvršne administrativne poslove Upravnog odbora,

- skrbi za administrativno, financijsko i materijalno poslovanje Društva,

- pomaže Predsjedniku Društva i predsjednicima upravnih i nadzornih tijela Društva u pripremi materijala i dnevnog reda sjednica,

- vodi zapisnik na sjednicama Skupštine i Upravnog odbora i društvenim sastancima,

- piše zaključke i odluke Upravnog odbora,

- priprema nacrte prijedloga akata koje donosi Skupština i Upravni odbor,

- skrbi se za uredno i ažurno vođenje popisa članova Društva,

- sudjeluje u pripremi sjednica Skupštine, podnosi Skupštini izvještaj o članstvu i radu društvenih tijela (sjednicama) između dvije skupštine,

- brine se da se obveze prema Nadzornom odboru uredno i na vrijeme izvršavaju,

- brine o ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Društva,

- pomaže predsjedniku u njegovom radu i izvršavanju odluka i zaključaka tijela Društva,

- prima, registrira, obrađuje i otprema korespondenciju Društva,

- vodi i čuva arhivu Društva,

- obavlja i druge poslove za potrebe Upravnog odbora i Skupštine po nalogu i uputama predsjednika Društva.

U izvršavanju svojih zadaća tajnik je dužan pridržavati se odluka  Skupštine i Upravnog odbora, uputa i naloga predsjednika, potpredsjednika ili od njih ovlaštenih osoba vodeći računa da osigurava izvršenje zakonskih propisa, Statuta i drugih akata, programa, planova, smjernica i zaključaka Društva. Ako ocijeni da neka odluka, uputa, nalog ili postupak nisu u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Društva, preuzetim društvenim obvezama ili zakonskim propisima, upozorit će na to tijelo koje je takav zaključak ili akt donijelo i zadržati njegovo izvršenje.

Ako tajnik ocijeni da je pojedini zaključak ili akt donesen u Društvu u suprotnosti sa Zakonom, Statutom ili drugim općim aktom Društva ili Hrvatskog planinarskog saveza, dužan je na to upozoriti donositelja. Ako je i nakon upozorenja donositelj ostao pri svojoj odluci, tajnik je dužan o tome obavijestiti Nadzorni odbor Društva.

U odsutnosti predsjednika, potpredsjednika odnosno druge osobe određene kao zakonskog zastupnika zastupa i potpisuje Društvo u skladu sa ovlaštenjima predsjednika Društva.

Tajnik je samostalan u svom radu, a svoju dužnost obavlja volonterski. Društvo snosi materijalne i ostale izdatke za poslove tajnika.

Tajnik Društva za svoj rad je odgovoran Upravnom odboru.

Upravni odbor može određene poslove tajnika prenijeti na druge osobe – članove ili ih, po potrebi, povjeriti profesionalnoj osobi u djelatnom radnom odnosu u skladu sa financijskim planom i programom.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika društva u svim poslovima zamjenjuje ga osoba koju u dogovoru s njim imenuje Upravni odbor.

Blagajnik Društva:

- vodi blagajničko poslovanje i evidencije o materijalno-financijskom poslovanju Društva (evidencije prihoda i rashoda, nabave, stanja, utroška i otpisa materijala, opreme i sitnog inventara, knjižnog, kartografskog i dokumentacijskog fonda), Knjigu blagajne, Knjigu prihoda i rashoda i popis imovine odnosno knjigovodstvo vodi u skladu s važećim propisima,

- naručuje od Hrvatskog planinarskog saveza članske markice za potrebe Društva, a po isteku godine vraća neutrošene markice do roka koji odredi Hrvatski planinarski savez,

- prima pristupnice novih članova, provjerava ispravnost, popunjava članske iskaznice,

- prima uplate članarine i ovjerava članstvo za tekuću godinu,

- odlaže i čuva računovodstvenu dokumentaciju Društva i skladu s pravilima struke,

- brine se da se materijalno financijske obveze uredno i na vrijeme izvršavaju,

- odgovoran je za uredno i ažurno vođenje povjerenih poslova i za zakonitost rada iz svog djelokruga,

- izvještava Upravni odbor o stanju novčanih sredstava u blagajni i na žiroračunu,

- priprema podatke Predsjedniku Društva za podnošenje financijskog izvještaja o poslovanju i izvršenju financijskog plana za proteklu i prijedlog financijskog plana za narednu godinu Skupštini,

- obavlja sve druge novčane transakcije Društva.

Gotovinsku isplatu iz blagajne ili bezgotovinsko plaćanje preko žiroračuna može se izvršiti samo na temelju likvidiranog vjerodostojnog dokumenta za pravdanje (gotovinskog računa, fakture, obračuna putnog naloga i sl.) koji je, uz naznaku „platiti“, potpisao predsjednik Društva odnosno druga osoba, ako je za operativni nadzor financijskog poslovanja ovlasti predsjednik ili Upravni odbor Društva.

Na zahtjev predsjednika, tajnika i Nadzornog odbora Društva blagajnik im je dužan dati na uvid i kontrolu ažurne poslovne knjige i cjelokupnu računovodstvenu dokumentaciju.

Blagajnik svoju dužnost obavlja volonterski.

Društvo snosi materijalne i ostale izdatke za poslove blagajnika.

Blagajnik je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru.

Upravni odbor može određene poslove blagajnika prenijeti na druge osobe – članove ili ih, po potrebi, povjeriti vanjskom suradniku ili pružatelju usluga (pojedince ili tvrtke), u skladu sa financijskim planom i programom.

Članak 42.

Tajnik i blagajnik mogu biti razriješeni dužnosti i prije kraja mandata, i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,
 • ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Odluku o razrješenju donosi Upravni odbor većinom glasova prisutnih članova uz uvjet da je prisutno više od polovice članova Upravnog odbora.

U situacijama predviđeni stavkom 1 podstavkom 2, 3 ovog članka odluku o razrješenju donosi Upravni odbor većinom glasova prisutnih članova uz uvjet da je prisutno više od polovice članova Upravnog odbora dok je u slučaju predviđenim stavkom 1 podstavkom 1 ovog članka odluka o razrješenju konstitutivnog karaktera.

IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA

Članak 43.

Nastupom zakonski propisanih uvjeta provodi se likvidacijski postupak.

Likvidacijski postupak provodi likvidator.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju sva ovlaštenja svim tijelima i osobama koje su bile ovlaštene za zastupanje Društva

Otvaranjem likvidacijskog postupka likvidator je jedina osoba koja zastupa Društvo u postupku likvidacije i brisanja iz nadležnog registra na način i u granicama utvrđenim Zakonom.

Likvidator provodi likvidacijski postupak u rokovima i na način propisan Zakonom.

Članak 44.

Likvidatora, koji ne mora biti član Društva,  imenuje i opoziva Upravni odbor na svojoj prvoj sjednici i to za razdoblje svog mandata, a upisuje se u nadležni registar.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 45.

Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.

Spor/sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine članovi Društva. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu radi rješavanja spora/sukoba interesa. Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća.

PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 46.

Društvo prestaje djelovati:

 • odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja,
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

U slučaju kad o prestanku postojanja Društva odlučuje Skupština odluka se donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA IMOVINE I KORIŠTENJE OSTVARENE DOBITI

Članak 47.

Društvo posluje na temelju godišnjeg programa i financijskog plana koji na prijedlog Upravnog odbora usvaja Skupština.

Članak 48.

Imovinu Društva čine:

a) novčana sredstva koja je  Društvo ostvarilo prihodima od:

- članarine,

- donacija i dotacija,

- sredstava dobivenih na temelju natječaja za realizaciju programa i projekata Društva,

- sufinanciranja programa od strane lokalne ili mjesne samouprave, institucija i organizacija koje imaju interes u realizaciji koje organizira Društvo,

- prihoda ostvarenih od seminara i drugih edukacija koje organizira Društvo,

- prihoda od izdavačke djelatnosti,

- ostalih prihoda sukladno Zakonu.

b) nekretnine,

c) sredstva dugotrajne imovine, oprema (rekviziti), inventar i knjižni fond,

d) ostala kratkotrajna materijalna i financijska imovina.

Sredstva koje Društvo ostvari svojom djelatnošću  koristit će se isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva utvrđeni ovim Statutom.

Članak 49.

Za svaku godinu izrađuje se godišnji financijski izvještaj Društva.

Društvo je dužno izvore svojih prihoda i financijsko poslovanje učiniti dostupnim javnosti na jedan od načina predviđenim ovim Statutom.

Članak 50.

U slučaju prestanka rada Društva imovina će, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacije, sudskog i drugih postupaka, pripasti udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

Ostatak primljenih financijskih sredstva iz javnih izvora u slučaju prestanka postojanja vratit će se u proračun iz kojeg su financijska sredstva dodijeljena.

Ukoliko se ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je određen ovim stavkom 1. i 2. ovog članka preostalu imovinu stječe Grad Petrinja.

NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 51.

Rad u tijelima Društva je dobrovoljan i besplatan. Članovi Društva koji se naročito ističu u izvršavanju društvenih obveza, svojim radom i doprinosom podižu ugled Društva, mogu dobiti priznanja Skupštine Društva.

Osnove za dodjeljivanje nagrada i priznanja jesu:

- poduzetnost i angažiranost u društvenim akcijama na gradnji i uređenju planinarskih objekata, putova i lokacija,

- uzorna organizacija i vođenje planinarskih izleta,

- naročite pomoći, materijalni i radni doprinosi Društvu i članovima,

- uzorno obavljanje posebnih funkcija i zaduženja u Društvu,

- kreativnost u funkciji društva (likovno oblikovanje, pisanje, prezentacije i sl.),

- financijske, materijalne, radne i promidžbene potpore Društvu i sl.,

- primjerni jubileji dugogodišnjeg neprekidnog članstva,

- istaknuti doprinosi u promidžbi Društva i planinarstva.

Oblici nagrada i priznanja jesu:

- javne pohvale i izrazi zahvalnosti,

- pojedinačne pismene zahvalnice i priznanja,

- nagrade (planinarski društveni suveniri, planinarske knjige, plaćeni izleti, plaćeno planinarsko školovanje i usavršavanje i sl.),

- prijedlog Hrvatskom planinarskom savezu za priznanja HPS-a: Brončani znak, Srebrni znak, Zlatni znak i Plaketa HPS-a,

- status počasnog člana Društva.

Upravni odbor daje Skupštini prijedlog za dodjeljivanje priznanja kako unutar Društva tako i za priznanja HPS-a.

Članak 52.

Za osobite zasluge na unapređenju društvenih interesa u planinarstvu ili rada Društva Skupština Društva može na prijedlog Upravnog dodijeliti odgovarajuća priznanja i članovima drugih društava, drugim društvima i institucijama, organizacijama, a pojedinim građanima i status počasnog člana Društva.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Statut Društva osnovni je opći akt Društva.

Svi drugi akti moraju biti usklađeni s odredbama ovog Statuta.

Članak 54.

Postupak za izmjenu Statuta mogu pokrenuti:

 • Upravni odbor,
 • Nadzorni odbor.
 • trećina članova Skupštine.

Članak 55.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva od 17. travnja 2009. godine sa izmjenama i dopunama od 30. ožujka 2012. godine.

Članak 56.

Svi akti Društva moraju se uskladiti s odredbama ovog Statuta u roku od godine dana od dana stupanja na snagu.

Članak 57.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.

U Petrinji,  11. rujna 2015. godine

Potpredsjednica s ovlastima predsjednika HPD „ZRIN“ Petrinja

Ljiljana Štefulić

© 2020 Hrvatsko planinarsko društvo “Zrin” Petrinja. Sva prava pridržana. Designed By Dzudzan
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

We use cookies
hpd-zrin.hr koristi kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica.
Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda i korištenja stranica.